Privacy Policy

Het Netwerk Kinder- en jongerenbegeleiders / Trauma in beeld (verder “Het Netwerk” of “wij”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt Het Netwerk uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Het Netwerk op het vlak van gegevensverwerking.

De verwerkingsverantwoordelijke is Heleen Debaenst, Karel de Wintstraat 34, 2180 Ekeren, met maatschappelijke zetel te Ekeren en ingeschreven in K.B.O onder nummer 0788.198.838

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Heleen Debaenst via netwerk@kinderenjongerenbegeleiders.com.

Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt Heleen Debaenst gegevens?

Heleen Debaenst verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als professional een webinar bij ons aankoopt.

Enkel na dubbele opt-in voor onze mailinglist bij Mailchimp verwerken wij uw gegevens met de bedoeling u onze nieuwe webinars of andere diensten voor te stellen.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Heleen Debaenst?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor klantenzorg, klantenbeheer, communicatie en boekhouding:

* Persoonlijke Identificatiegegevens – Naam, mail

* Locatiegegevens – Adres

* Financiële identificatiegegevens – bankrekeningnummer, ondernemingsnummer

* Beroepsactiviteit – titel, werkgever, functie, doelgroep

Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van het afstemmen van de communicatie rond en de inhoud van de webinars.

Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze elektronische formulieren invult.
Als u onze website bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies waarover u meer informatie kan vinden in ons cookiebeleid.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Heleen Debaenst gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor klantenzorg, klantenbeheer, boekhouding, communicatie en enkel met expliciete toestemming, na dubbele opt-in voor direct marketing.

We stemmen de inhoud en het gebruiksgemak van de website zoveel mogelijk af op u als gebruiker. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die

voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Heleen Debaenst?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van het aankopen van een webinar.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. We geven/verkopen uw gegevens nooit door aan sprekers of aan andere derden.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa?

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

Uw rechten

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen.

Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Heleen Debaenst met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop Heleen Debaenst uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

Heleen Debaenst behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.